9

Presentatioun Projet "Wandpark Jonglënster"

Publié le 21/04/2023

LU

De Projet "Wandpark Jonglënster" gouf den Awunner vu Jonglënster den 19. Abrëll wärend enger ëffentlecher Informatiounsversammlung virgestallt. De Wandparkprojet gesäit d’Installatioun vu fënnef Wandmille vir. Hei ënnendrënner kennt Dir Iech d'Presentatioun nach eng Kéier ukucken.

Zesumme wäerten d’Anlagen ongeféier 54 GWh pro Joer produzéieren, also genuch fir 12.000 Stéit vu véier Persounen, oder 48 000 Privatpersounen ze versuergen. Soubal d’Studien, a besonnesch d’Ëmweltstudien, ofgeschloss goufen, kann de Projet an enger nächster Etapp an d’Autorisatiounsphas goen.

Wéi all Wandparkprojet vun der Soler gouf dëse Projet a Kooperatioun mat der Gemeng developpéiert. Wann de Wandpark Jonglënster ee Joer operationell ass, an d’Soler esou d’Rentabilitéit vum Projet och assuréiere kann, gëtt der Gemeng Jonglënster an hiren Awunner eng Bedeelegung an der Societéit Wandpark Jonglënster SA proposéiert. Weider Informatiounen zum Projet an Äntwerten zu Äre Froe fannt Dir op www.soler.lu.

 


 

FR

Présenté aux citoyens de la commune de Junglinster lors d’une réunion d’information publique le 19 avril 2023, le « Wandpark Jonglënster » prévoit l’installation de cinq éoliennes. Ci-dessous, vous pouvez consulter la présentation.

Les éoliennes permettront de produire approximativement 54 GWh par an, ce qui équivaut la consommation de 12 000 ménages à quatre personnes, soit approximativement de 48 000 personnes. Une fois toutes les études, notamment d’impact environnemental, terminées, le projet pourra passer à la prochaine étape : la phase d’autorisation.

Comme pour tous ses projets, Soler a développé ce projet en coopération avec la commune. Par ailleurs, après une année d’opération permettant à Soler de s’assurer de la rentabilité du projet, une participation financière dans la société Wandpark Jonglënster SA sera proposée à la commune de Junglinster ainsi qu’à ses habitants. Vous trouverez plus d’infos sur le projet et des réponses à vos questions sur www.soler.lu.

 


 

ENG

The "Wandpark Jonglënster" project was presented to the citizens of the municipality of Junglinster at a public information event on April 19, 2023. Below you can find the presentation.

The wind turbines will produce approximately 54 GWh per year, which is equivalent to the consumption of 12,000 four-person households, or approximately 48,000 people. Once all the studies, including the environmental impact studies, have been completed, the project can move on to the next stage: the authorisation phase.

As with all its projects, Soler has developed this project in cooperation with the municipality. In addition, after a year of operation, during which Soler has ensured the profitability of the project, a financial participation in Wandpark Jonglënster SA will be offered to the municipality of Junglinster and its inhabitants. More information about the project and answers to your questions can be found at www.soler.lu.

 

Téléchargements