Highlight event

Atelier crochet

Arts plastiques / 13.07.2024

A partir du 1er juillet 2024 -

Bureau de la population: seulement sur rendez-vous! Plus d'informations ici.

Rejoignez-nous et venez apprendre les bases du crochet pour pouvoir réaliser votre premier objet! Vous maîtrisez déjà bien l'art du crochet? Ce groupe vous est aussi ouvert! Il est toujours plaisant de se retrouver autour de ce que l'on aime faire Venez avec votre bonne humeur et si vous possédez déjà des crochets et des fils à crocheter, merci de les amener avec vous. Sinon, nous vous en fournirons pour le 1er atelier. Atelier à partir de 7 ans. Langue: Français, Anglais, Russe Prix: contribution libre. Ôpen est une association à but non lucratif, soutenez nous afin que nous restion Ôpen! inscription auprès de moien@openlenster.lu ---------- Maacht mat bei eis a kommt d'Grondlage vum Heekele kenneléiere fir datt Dir séier Ären éischten Objet selwer maache kënnt! Dir beherrscht schonn d'Konscht vum Heekelen? Dëse Grupp ass och fir Iech op! Et ass ëmmer flott sech zesummen ze treffen an dat bei dem wat ee gäre mécht! Kommt a gudder Laun a wann Dir scho Crocheten a weidert Material hutt, da bréngt et w.e.g. mat. Wann net stelle mir Iech der e puer fir den 1. Workshop zur Verfügung. Workshop ab 7 Joer. Sprooch: Franséisch, Englesch, Russesch Präis: fräie Bäitrag. Ôpen ass eng Asbl, ënnerstëtzt eis fir datt mir weiderhi Ôpen kënne bleiwen! Aschreiwungen u moien@openlenster.lu ----------- Join us and learn the basics of crochet so you can make your first object! Are you already well versed in the art of crochet? This group is open to you too! It's always fun to get together to do something you love! Come along with your good humour and if you already have crochet hooks and yarn, please bring them with you. If not, we'll provide them for the 1st workshop. For ages 7 and up. Language: French, English, Russian Price: free contribution. Ôpen is a non-profit association, please support us so that we remain Ôpen registration at moien@openlenster.lu

Date et horaire : 13.07.2024 14:00 - 16:00

Lieu : Ôpen - Maison citoyenne

Organisateur : Ôpen asbl

crochet 13.07.24