Highlight event

Raum der Stille

Sports & Loisirs / 22.11.2023

Attention!

  Piscine Lënster Lycée - Prolongation de la fermeture exceptionnelle jusqu'au 10.12.2023 inclus pour des raisons techniques.

  Bourglinster, Altlinster et Eisenborn - ramassage des poubelles à verre et à papier le 7 décembre

FR ci dessous, EN below, DE hierunten

🌈Hautdesdaags gi et iwwerall Onrouen an allen Ecken an Enner, am gréissere wéi och am méi klenge Kader. Duerfir brauche mir e Géigepol.🌺

Loosst eis zesumme vill positiven Energië fräisetzen an och tanke.

Mir wëllen zesumme besënnlech Momenter erliewen. Jiddereen, dee wëllt matmaachen ass wëllkomm a gëtt ugeholl wéi en ass.🌞

Mir liese spirituell Texter, wärend enger. Jidderee ka séin Text frei wielen oder selwer matbréngen. Dertëschent lauschtere mer Musek.🎼

Uschléissend gi Erfrëschungen zerwéiert fir all déi Leit, déi nach e bëssche wëlle bleiwen.☕

✒️WEG sech umellen moien@openlenster.lu

🌈A l'heure actuelle nous sommes facilement submergé par des sollicitations négatives qui nous parviennent de partout, du monde extérieur comme de notre entourage. Nous avons besoin de contrebalancer ces mauvaises nouvelles.🌺

Afin de libérer des énergies positives et que nous puissions en faire le plein, nous nous rencontrerons pour vivre un moment de méditation. Toute personne désirant participer est la bienvenue et sera accueillie telle qu’elle est.🌞

Pendant environs 1 heure nous lirons des textes spirituels que chacun pourra choisir librement ou bien ramener de chez soi. Entre les différents textes nous écouterons de la musique relaxante.🎼

A la fin des boissons seront servies pour tous ceux qui désirent rester un peu plus longtemps.☕

✒️Merci de vous inscrire auprès de moien@openlenster.lu

🌈These days, we're easily overwhelmed by negative stimuli from all directions, from the outside world as well as from those around us. We need to counterbalance this bad news.🌺

In order to release positive energies and fill up on them, we'll meet for a moment of meditation. Anyone wishing to participate is welcome and will be welcomed as they are.🌞

For around 1 hour, we'll be reading spiritual texts that everyone is free to choose or bring from home. Between the texts we'll listen to relaxing music.🎼

At the end, drinks will be served for those who wish to stay a little longer.☕

✒️Please register at moien@openlenster.lu

🌈In der heutigen Zeit gibt es in allen Ecken und Enden Unruhen in größeren, aber auch in kleineren Rahmen, weswegen wir einen Gegenpol brauchen.🌺

Lasst uns zusammen viele positive Energien freisetzen un tanken. Wir wollen zusammen Momente der Meditation erleben. Jeder, der mitmachen möchte ist willkommen und wird angenommen wie er ist.🌞

Während za. 1 Stunde lesen wir spirituelle Texte, die Jeder frei wählen oder mitbringen kann und hören dazwischen Musik für die Seele. Zusammen sind wir stark und zusammen können wir etwas bewegen.🎼

Es werden anschließend Erfrischungen serviert für alle diejenigen, die noch etwas bleiben möchten.☕

✒️Bitte anmelden moien@openlenster.lu

 

Date et horaire : 22.11.2023 19:00 - 20:00

Lieu : Ôpen - Maison citoyenne

Organisateur : Ôpen Asbl

Raum novembre2 (002)