DSC_5267

Vereedegung vum neie Schäffen- a Gemengerot

Publié le 13/07/2023

LU

E Mëttwoch, den 12. Juli, gouf déi nächst wichteg Etapp fir eis Gemeng agelaut: Als éischt gouf eisen neie Schäfferot mam Ben Ries, Raphaël Schmitz a Gilles Baum bei der Inneministesch Taina Bofferding vereedegt. Owes gouf dunn de neie Gemengerot vum Buergermeeschter Ben Ries op der Gemeng zu Jonglënster assermentéiert. De Romain Reitz a Raymond Schintgen ware bei de Gemengewalen net méi ugetrueden, elo sinn de Kenichi Breden a Marc Schroeder nei an eise Gemengerot gewielt ginn. Déi aner 11 gewielte Conseillere sinn déi nämmlecht wéi um Enn vun der leschter Legislaturperiod.

D'Zesummesetzung vum neie Gemengerot fannt Dir hei: Conseil Communal | Commune de Junglinster

 

FR

Le mercredi 12 juillet, une nouvelle étape importante pour notre commune a été lancée : tout d'abord, notre nouveau collège des bourgmestre et échevins, composé de Ben Ries, Raphaël Schmitz et Gilles Baum, a prêté serment auprès de la Ministre de l'Intérieur Taina Bofferding. Le soir, le nouveau conseil communal a été assermenté par le bourgmestre Ben Ries. Romain Reitz et Raymond Schintgen ne s'étant plus présentés comme candidats aux élections communales, ce sont désormais Kenichi Breden et Marc Schroeder qui ont été élus membres de notre conseil communal. Les 11 autres conseillers élus sont les mêmes que lors de la fin de la période législative précédente.

Vous trouverez ici la composition du nouveau conseil communal : Conseil Communal | Commune de Junglinster

 

ENG

On Wednesday, July 12, the next important stage for our municipality kicked off: First, our new Board of Aldermen with Ben Ries, Raphaël Schmitz and Gilles Baum have taken their oath in presence of the Minister of Home Affairs, Taina Bofferding. Then in the evening, the new municipal council were sworn in by Mayor Ben Ries. Romain Reitz and Raymond Schintgen did not run anymore in the municipal elections, now Kenichi Breden and Marc Schroeder are newly elected to our municipal council. The other 11 elected councillors are the same as at the end of the last legislative period.

You will find the composition of the new municipal council here: Conseil Communal | Commune de Junglinster