2023_03_28_Drëpsi_awards-remise_certificats-053_SMB4415

Remise vum Certificat "Drëpsi" fir d'Gemeng Jonglënster

Publié le 12/04/2023

LU - Remise vum Certificat "Drëpsi" fir d'Gemeng Jonglënster

D'Gemeng Jonglënster well sengen Awunner déi beschtméiglech Drénkwaasserqualitéit liwweren. Fir déi Mesuren, déi mir huelen, goufe mir vun der Ministesch fir Ëmwelt, Klima a nohalteg Entwécklung, dem Joëlle Welfring, mam Certificat „Drëpsi“ ausgezeechent.

Fir dësen Zertifikat ze kréien, mellen d'Waasserliwweranten am Gestiounsinstrument "Luxembourg Water Safety Plan" (LuxWSP), ausgeschafft vun der Administration de la gestion de l'eau (AGE), déi Mesuren, déi geholl gi fir de Risk vun enger Verschlechterung vun der Waasserqualitéit an der ganzer Versuergungsketten ze identifizéieren, ze kontrolléieren an ze iwwerwaachen.

Méi Informatiounen: Remise du certificat d'excellence eau potable "Drëpsi" - gouvernement.lu // Le gouvernement luxembourgeois

 


 

FR - Remise du certificat d'excellence eau potable « Drëpsi » à la Commune de Junglinster

La Commune de Junglinster souhaite offrir à ses habitants la meilleure qualité d'eau potable possible. Pour les mesures prises à cet effet, la ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable, Joëlle Welfring, nous a attribué le Certificat « Drëpsi ».

Pour obtenir ce certificat, les fournisseurs rapportent dans l'outil de gestion "Luxembourg Water Safety Plan" (LuxWSP), établi par l'Administration de la gestion de l'eau (AGE), les démarches réalisées en vue d'identifier, de contrôler et de surveiller les risques de dégradation de la qualité de l'eau tout au long de la chaîne d'approvisionnement de l'eau potable, du captage de l'eau jusqu'à sa fourniture au consommateur.

Plus d’Informations : Remise du certificat d'excellence eau potable "Drëpsi" - gouvernement.lu // Le gouvernement luxembourgeois

 


 

ENG - Awarding of the "Drëpsi" certificate of excellence to the municipality of Junglinster

The municipality of Junglinster wants to offer its residents the best possible quality of drinking water. For the measures we are taking to achieve this, we were awarded the "Drëpsi" certificate by the Minister of the Environment, Climate and Sustainable Development, Joëlle Welfring.

To obtain this certificate, suppliers report in the "Luxembourg Water Safety Plan" (LuxWSP) management tool, established by the Administration de la gestion de l'eau (AGE), the steps taken to identify, control and monitor the risks of degradation of water quality throughout the drinking water supply chain, from the capture of water to its supply to the consumer.

More information: Remise du certificat d'excellence eau potable "Drëpsi" - gouvernement.lu // Le gouvernement luxembourgeois

Drepsi_CERT_Junglinster

Téléchargements