Compteur d'eau

Relevé du compteur d'eau - nous avons besoin de votre aide!

Publié le 23/02/2024

LU

Wéinst den Auswierkunge vum Feier an onsem Gemengenhaus de 26. Januar 2024 hu mir festgestallt, dass esou munch Dokumenter schwéier beschiedegt oder zerstéiert goufen, dorënner och d'Relevéë vun de Waasserzieler vum kommunalen Taxebüro. Mir bieden Iech ze iwwerpréiwen, ob de Waasserstand op Ärer Rechnung (eau ménage variable) ongeféier mam reelle Waasserstand vun Ärem Compteur iwwerteneestëmmt. Wann Dir eng Avance verrechent krut, bedeit dat, dass de Relevé vun Ärem Waasserzieler entweder zerstéiert oder net mat Zäiten agereecht gouf. Mir soen Iech Merci fir Är Kooperatioun a fir Äert Versteesdemech an dëser besonnescher Situatioun.

Mir erënneren dann och drun, dass Dir eng Domiciliatioun fir Är Rechnunge vun der Gemeng kënnt ufroen, esou dass déi automatesch bezuelt ginn. Ausserdeem kënnt Dir Iech och fir d'Facture électronique umellen, esou dass Dir d'Rechnunge just nach per Mail geschéckt kritt.

 

FR

Suite aux répercussions de l'incendie survenu à la maison communale, nous avons dû constater que de nombreux documents, y compris les relevés des compteurs d'eau du bureau des taxes communales, ont été gravement endommagés, voire détruits. Nous vous prions de bien vouloir vérifier si la position du compteur d'eau figurant sur votre facture d'eau (eau ménage variable) correspond approximativement à votre position réelle du compteur. Veuillez noter que si une avance vous a été facturée, il s'ensuit que le relevé du compteur d'eau a été détruit ou non remis en temps utile. Nous vous remercions de votre collaboration et de votre compréhension dans cette situation exceptionnelle.

Nous vous rappelons également que vous pouvez demander une domiciliation pour vos factures émises par la commune, afin qu'elles soient payées automatiquement. En outre, vous pouvez également vous inscrire à la facturation électronique, de sorte que les factures ne vous soient envoyées que par mail.

 

ENG

Due to the damage caused by the fire in the town hall on the 26th of January 2024, many documents, including water meter readings from the municipal tax office, have been severely damaged or destroyed. Please check that the water meter reading on your water bill (variable household water) corresponds roughly to your actual meter reading. Please note that if you have been charged an advance, this means that the water meter reading has been destroyed or not submitted in time. We thank you for your cooperation and understanding in this exceptional situation.

We would also like to remind you that you can request a direct debit for your bills issued by the municipality, enabling them to be paid automatically. You can also sign up for e-billing, so that invoices are only sent to you by e-mail.