map_geoportal_lu (1)

La décharge de Weimerich fermée au public

Publié le 13/12/2023

LU

Mir informéieren, dass d'Deponie Weimerich bei Gonnereng bis op Weideres net méi benotzbar ass. Awunner vun der Gemeng Jonglënster kënnen hire Gréng- an Heckeschnëtt am Recyclingcenter zu Jonglënster ofginn.

Méi Informatiounen zum Recyclingcenter fannt Dir ënnert dësem Link.

 

FR

Nous vous informons que la décharge de Weimerich près de Gonderange n'est plus accessible jusqu'à nouvel ordre. Les habitants de la Commune de Junglinster peuvent déposer leurs coupes de haies et déchets verts au centre de recyclage de Junglinster.

Vous trouverez plus d'informations sur le centre de recyclage de Junglinster sur ce lien.

 

GB

We inform you that the Weimerich dump close to Gonderange is no longer available for use until further notice. Residents of the municipality of Junglinster can drop off their green waste and hedge cuttings at the Junglinster recycling centre.

More information about the recycling centre is available at this link.