DSC_7716

Informations importantes dans le cadre du déménagement des services communaux

Publié le 05/06/2024

LU

 

Léif Bierger,

verschidde Gemengeservicer plënneren op de Lënster Bierg. An deem Kader deele mir Iech verschidden Informatioune mat:

 

 • E Freidegmëtteg (7. Juni) ass d'Gemeng zou, mee awer nach iwwer Telefon, Mail a fir Urgencen ze erreechen.

 

 • E Méindeg (10. Juni) an en Dënschdegmoien (11. Juni) ass d'Gemeng zou an och net ze erreechen. En Dënschdegmëtteg wäerte mir nees opmaachen.

 

 • Déi nei Adress vun der Gemeng ass vun nächster Woch un: 2 ZA Um Lënsterbierg L-6125 Junglinster. Op dëser Adress befannen sech dann de Populatiounsbureau, den Etat civil, d'Recette, de Büro vun den Taxen, de Schoulservice an de Kommunikatiounsbüro.

 

 • Beim neie Gebai si Parkplaze fir d'Visiteure virgesinn. Och d'Laangwiss Navette krut en neien Arrêt virun der Dier.

 

 • Mir änneren eis Ëffnungszäiten. D'Servicer vun der Gemeng si vun nächster Woch un all Wochendag vun 8h00 - 12h00 a vun 13h00 bis 16h30 ze erreechen. Fir de Populatiounsbüro gëlle follgend Ëffnungszäiten:

Méindes: 8h00 - 12h00, 13h00 - 18h00
Dënschdes: 8h00 - 12h00, 13h00 - 16h30
Mëttwochs: 7h00 - 12h00, 13h00 - 16h30
Donneschdes: 8h00 - 12h00, 13h00 - 16h30
Freides: 8h00 - 12h00, 13h00 – 16h30

 

Viraussichtlech vum 1. Juli u wäerte mir just nach op Rendez-vous schaffen. Méi Informatiounen dozou kommen no.

 

 


 

FR

 

Chers citoyens,

plusieurs services communaux déménagent au Lënster Bierg. Dans ce cadre, nous vous communiquons diverses informations importantes :

 

 • Le vendredi midi (7 juin), la commune sera fermée, mais toujours joignable par téléphone, mail et en cas d'urgence.

 

 • Le lundi (10 juin) et le mardi matin (11 juin), la commune sera fermée et injoignable. Nous serons à nouveau ouverts le mardi midi.

 

 • A partir de la semaine prochaine, la nouvelle adresse de la commune sera : 2 ZA Um Lënsterbierg L-6125 Junglinster. A cette adresse se trouveront le bureau de la population, l'etat civil, la recette, le bureau des taxes, le service scolaire et le bureau de la communication.

 

 • Des places de parking pour les visiteurs sont prévues près du nouveau bâtiment. La Laangwiss Navette dessert également un nouvel arrêt devant la porte.

 

 • Nous modifions nos horaires d'ouverture. A partir de la semaine prochaine, les services communaux seront accessibles du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h30. Les horaires d'ouverture du bureau de la population seront les suivants :

Lundi : 8h00 - 12h00, 13h00 - 18h00
Mardi : 8h00 - 12h00, 13h00 - 16h30
Mercredi : 7h00 - 12h00, 13h00 - 16h30
Jeudi : 8h00 - 12h00, 13h00 - 16h30
Vendredi : 8h00 - 12h00, 13h00 - 16h30

 

 • A partir du 1er juillet probablement, nous ne travaillerons plus que sur rendez-vous. Nous vous donnerons plus d'informations à ce sujet ultérieurement.

 

 


 

ENG

 

Dear citizens,

Several municipal services are moving to the Lënster Bierg. We would like to give you some important information:

 

 • On Friday afternoon (7 June), the municipality will be closed, but will still be available by phone, email and in case of emergency.

 

 • On Monday (10 June) and Tuesday morning (11 June), the municipality will be closed and unreachable. We will reopen on Tuesday afternoon.

 

 • From next week, the municipality's new address will be: 2 ZA Um Lënsterbierg L-6125 Junglinster. At this address, you will find the citizens' office, the registry office, the tax office, the school service and the communications office.

 

 • Parking spaces for visitors will be available near the new building. The Laangwiss Shuttle also serves a new stop in front of the door.

 

 • We are changing our opening hours. We're changing our opening hours. From next week, municipal services will be available Monday to Friday from 8am to 12pm and from 1pm to 4.30pm. The Citizens' Office opening times will be as follows:

Monday: 8am - 12pm, 1pm - 6pm
Tuesday: 8am - 12pm, 1pm - 4.30pm
Wednesday: 7am - 12pm, 1pm - 4.30pm
Thursday: 8am - 12pm, 1pm - 4.30pm
Friday: 8am - 12pm, 1pm - 4.30pm

 

 • From 1st July, we will be working by appointment only. We will give you more information about this later.