20221102_071923732_iOS

Beidler: Nei Waasserleitungen a neien Duerfkär

Publié le 07/03/2023

Zu Beidler lafe séit e puer Méint gréisser Aarbechten un de kommunalen Infrastrukturen. Ënnert anerem gouf a verschiddene Stroossen een neie Reewaasser- a Mëschwaasserkanal verluecht. Zäitgläich hunn mer vun der Situatioun profitéiert fir och eis Drénkwaasserleitung ze erneieren, sou kënne mir d'Versuergungssécherheet weider garantéieren.

Dës weidere schafft den den Ofwaassersyndikat un enger Pompelstatioun, déi déi al Kläranlag ersetze wäert. An Zukunft wäert d'Ofwaasser dann ob der Kläranlag zu Eescheler traitéiert ginn. Dës Kläranlag gëtt momentan och ausgebaut fir déi néideg Kapazitéiten ze schaffen.

Am Kader vun dësem Projet gëtt och den Duerfkär zu Beidler reamenagéiert. Bis zur Summervakanz soll de Projet, fir deen 2,3 Milliounen Euro virgesi waren, ofgeschloss sinn.

 


 

Beidweiler: nouvelles conduites d’eau et nouveau centre du village

À Beidweiler, d’importants travaux d’infrastructures communales sont en cours depuis plusieurs mois. Entre autres, un nouveau canal d’eau de pluie et d’eau mitigée a été posé dans plusieurs rues. Nous avons profité de l’occasion pour renouveler en même temps nos conduites d’eau potable, afin de pouvoir continuer à garantir la sécurité de l’approvisionnement.

De plus, le syndicat d’eaux usées travaille sur une station de pompage qui remplacera l’ancienne station d’épuration. À l’avenir, les eaux usées seront traitées à la station d’épuration d’Eschweiler. Cette station d’épuration est en cours d’extension pour créer les capacités nécessaires.

Dans le cadre de ce projet, le centre du village de Beidweiler sera également réaménagé. Le projet, dont le budget s’élève à 2,3 millions d’euros, devrait être achevé d’ici les vacances d’été.

 


 

Beidweiler: new water pipes and a new village centre

In Beidweiler, major works on the municipal infrastructure have been in progress for several months. Among other things, a new rainwater and mixed water channel has been laid in several streets. At the same time, we took the opportunity to renew our potable water pipes, in order to be able to continue to guarantee a safe supply.

In addition, the Syndicat d'eaux usées is working on a pumping station that will replace the old sewage treatment plant. In future, the wastewater will be treated at the Eschweiler sewage treatment plant. This plant is currently being expanded to create the necessary capacity.

As part of the project, the village centre of Beidweiler will also be redeveloped. The project, which has a budget of 2.3 million euros, should be completed by the summer holidays.