Gonderange Traversée

28.07.2023: Gonderange - réouverture de la rue d'Ernster

Publié le 20/07/2023

LU

Mir deele mat, dass d'Stroossebauaarbechten zu Gonnereng no bal 3 Joer geschwënn ofgeschloss ginn. Vum 28. Juli un ass d'rue d'Ernster rëm fir den Trafic op. De 29. Juli kann och den ëffentlechen Transport d'Strooss a Richtung Iernster rëm benotzen.

Vum 21. August un ginn d'rue de Wormeldange an d'rue d'Ernster wéinst den Ofschlossaarbechten allerdéngs nach eng Kéier fir ronn eng Woch fir de Verkéier gespaart. Duerno stinn nach Aarbechte laanscht de Kierfecht an an der rue des Près un.

Wärend den Aarbechten ass d'Circulatioun an den verschiddenen Stroossen net erlaabt.

 

FR

Nous vous informons que les travaux de voirie à Gonderange seront bientôt terminés après presque trois ans. A partir du 28 juillet 2023, la rue d'Ernster sera à nouveau ouverte à la circulation et le 29 juillet 2023, le transport public pourra également y circuler.

 

À partir du 21 août 2023, la rue de Wormeldange et la rue d'Ernster seront à nouveau fermées à la circulation pendant environ une semaine en raison des travaux de finition. Ensuite, il restera encore des travaux à effectuer le long du cimetière et dans la rue des Près.

Pendant les travaux, la  circulation n'est pas autorisée dans les rues concernés.

 

ENG

We inform you that the road works in Gonderange will soon be finished after almost three years. From July 28, 2023, the rue d'Ernster will be open to traffic again, and on July 29, 2023, public transport will also be able to use this street again.

However, from August 21, 2023, the rue de Wormeldange and the rue d'Ernster will be closed to traffic again for about a week for the final works. Afterwards, work will still be done along the cemetery and in the rue des Près.

During the roadworks, circulation is not authorised in the affected streets.

 

Téléchargements